Premio especial Marino Gutiérrez - Duro Felguera 2011